VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1.INFORMACE O PRONAJIMATELI UBYTOVÁNÍ

1.1. Pronajímatel Marcela Janíčková je majitelkou ECO VILLY MARCELLA č. 8 v Chorvatsku v RESORTU BUQEZ.

1.2. IČO pronajímatele 88746682, sídlo Dobrá 958, 739 51 Dobrá, kontakt 777 803 151.

2.PLATBA

2.1. Pronajmout vilu si může jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře s Marcelou Janíčkovou SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ ( Smlouva )

2.2 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžný pronájem objednávaný obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním dovolené, zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před odjezdem, doplatí zbylou částku - DOPLATEK do plné ceny pronájmu sjednané ve Smlouvě o ubytování.

2.3. Doplatek musí Pronajímatel obdržet nejpozději 30 dní před stanoveným odjezdem. V případě, že Pronajímatel v této lhůtě doplatek neobdrží, je oprávněn od Smlouvy o ubytování odstoupit a místo obsadit jinými zákazníky.

2.4. Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, ubytování objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním dovolené, hradí Zákazník jednorázově částku za ubytování v plné výši, a to na účet Pronajímatele.

2.5. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

3. STORNO A ODSTUPNÉ

3.1 Zákazník může před zahájením ubytování od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti pronajimatele, vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné odstupné na účet Pronajímatele za těchto podmínek:

(a) Zákazník má právo kdykoliv před realizací ubytování odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí Pronajímateli doručit písemně. Smluvní vztah Zákazníka a Pronajímatele je tímto zrušen a ubytování Zákazníka stornováno ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno pronajímateli. Zákazník je povinen uhradit Pronajímateli následující odstupné:

  • do 65. dne před realizací ubytování skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny ubytování;

  • 65 až 46 dní před realizací ubytování skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny ubytování;

  • 45 až 31 dní před realizací ubytování skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny ubytování;

  • 30 až 16 dní před realizací ubytování skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny ubytování;

  • 15 dní a méně před realizací ubytování 100 % z celkové ceny ubytování.

4. CESTOVNÍ DOKLADY

4.1. Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz.

4.2. Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení. Podle sdělení MZV ČR nemají recepce právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Recepce si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole "Státy světa - informace na cesty", záložka "Kontaktní český úřad". V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.